Brussel. Stop het besparingsbeleid: Onze gemeenten terug in eigen handen !

Een radicaal programma van openbare investeringen om massaal woningen, scholen, crèches te bouwen, en voor werk en welvaart te zorgen !

HET ZIJN NIET WIJ DIE DE SCHULDEN VAN DE SPECULANTEN MOETEN BETALEN De regeringen Di Rupo en Picqué blijven publiek geld verspillen door de schulden van de banken en speculanten te betalen, en opnieuw moeten wij de riem verder aanspannen om de crisis te betalen. De Belgische politici hebben zich met ons geld garant gesteld voor 130 miljard € bankschulden. Als die garanties ooit zullen moeten worden geactiveerd, zullen we ook hier meteen in een Griekse tragedie terechtkomen.

De aanvallen tegen onze pensioenen, onze gezondheidszorg, onze openbare diensten, en onze sociale voorzieningen, en de enorme verarming bij werklozen zorgt dat tienduizenden in de armoede terechtkomen, terwijl de banken en multinationals enorme winsten blijven maken. De gemeenten proberen het Dexia fiasco te betalen door nieuwe antisociale belastingen te heffen die nog eens onze koopkracht ondermijnen.

Wat is Gauches Communes?

‘Gauches Communes’ komt op met eenheidslijsten waaraan werkenden, syndicalisten, jongeren, gepensioneerden, steuntrekkers en verschillende linkse organisaties, die zich allen verzetten tegen de besparingen in onze gemeenten, deelnemen omdat ze willen bouwen aan een brede, echt linkse formatie, een Front de Gauche in België. Er zullen lijsten ingediend worden in Sint-Gillis, Jette, Elsene en Anderlecht. Het initiatief wordt gesteund door de Linkse Socialistische Partij (LSP-PSL), de Humanistische Partij (HP-PH), en het Comité voor een Andere Politiek Brussel (CAP).

Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen we geconfronteerd worden met nieuwe besparingsplannen door alle traditionele partijen, en door zowel de federale -, de gewestelijke -en de gemeenschapsregeringen als door de gemeenten, zelfs als er vandaag al enorme tekorten zijn. Hun verkiezingscampagne zal enkel een maskerade zijn om ons te proberen misleiden, om daarna gewoon verder te gaan met dienstverlening aan de rijken en hun eigen carrière uit te bouwen.

EEN ALTERNATIEF OP DE BESPARINGEN

Besparingen, dat werkt niet. Besparingen zorgen ervoor dat de economie in recessie wordt geduwd, zorgt voor massale werkloosheid, en kan niet anders dan leiden naar een failliet, zoals in Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal. Wij stellen dat het idee dat we moeten toegeven aan de chantage van de markten, de ratingbureaus en de Europese Unie om toch maar nieuwe kredieten te krijgen volledig verkeerd is.

Ook in andere landen zijn werkenden in verzet gegaan tegen de elite in hun land. Er is meer dan genoeg rijkdom om een sociaal beleid te voeren, ook in eigen land. Wanneer we zouden weigeren de schulden die onze economie verschroeien terug te betalen (schulden waarop we jaarlijks 1.200€ euro intresten per inwoner betalen), zou dit op massale steun kunnen leiden in heel Europa. Als we dat beleid zouden koppelen aan het onder publieke controle plaatsen van de banken en de sleutelsectoren van de economie, kunnen we de rijkdommen te gebruiken voor een massaal investeringsplan om de economie te herlanceren, massaal jobs te creëren en de koopkracht op te trekken.

Sociale woningen, scholen en crèches!

1. Betaalbare huurprijzen en degelijke woningen

Meer dan 36.000 gezinnen staan op wachtlijsten voor een sociale woning. Nog veel anderen hebben de hoop al opgegeven, en schrijven zich niet meer in. Verkiezingsbeloftes werden nooit uitgevoerd. Het tekort aan sociale woningen in publieke handen drijft de huurprijzen omhoog. Zo komt het dat een gemiddeld Brussels gezin meer dan 30% van hun inkomen uitgeeft voor de woning, wat er voor zorgt dat er interessante mogelijkheden komen voor bouwpromotoren en huisjesmelkers. We kunnen hieraan iets doen door nieuwe sociale woningen te bouwen, door het opkopen van leegstaande woningen die moeten worden gerenoveerd, en door inbeslagnames waar nodig.

Als we ons verenigen, dan kunnen we het: 60.000 nieuwe kwaliteitsvolle sociale woningen bouwen binnen de 3 jaar, om zo de tekorten in de Brusselse gemeenten op te lossen

2. Genoeg kostenloze en kwaliteitsvolle scholen

Acht u het ondenkbaar dat er ooit niet genoeg plaatsen zullen zijn om alle kinderen naar school te kunnen laten gaan ? Toch is het zo: onze politici proberen hier wanhopig aan te verhelpen door containerklassen neer te zetten en door het aantal leerlingen per klas te verhogen. Ze voeren liever een communautaire discussie over het onderwijs in plaats van de onderfinanciering aan te pakken. Voor het schooljaar 2014-2015 zal er nood zijn aan omgerekend 79 nieuwe scholen in Brussel om het hoofd te bieden aan de bevolkingsgroei. Als we ons verenigen, dan kunnen we het: Meer publieke middelen voor onderwijs : onderwijsbudgetten naar 7% van het BNP: meer leerkrachten en kleinere klassen!

3. Openbare crèches voor iedereen !

Er is slechts voor 1 op 5 kinderen een plaats in de openbare crèches. Dit is één van de redenen waarom private crèches tot 700€ per maand kunnen vragen. De traditionele partijen willen in het beste geval proberen de huidige bezettingsgraad te behouden, maar willen de situatie niet verbeteren.

Als we ons verenigen, dan kunnen we het: Het aantal publieke crèches vervijfvoudigen, en het uitbreiden van tal van openbare diensten die vrouwen moet toestaan om familie, werk en vrije tijd te combineren.

 

Goede jobs en meer koopkracht!

4. Echte jobs voor gemeentepersoneel

Meer dan de helft van het gemeentepersoneel bestaat uit contractuelen, zonder werkzekerheid, en zonder degelijk pensioen. De gemeenten hebben een massale lageloonsector gecreëerd met onzekere jobs door stabiele tewerkstelling te vervangen door PWA’s. Dit zorgt voor een neerwaartse druk op alle lonen en arbeidsomstandigheden. De gemeenten hebben bovendien voortdurend personeelstekorten, terwijl één jongere op drie werkloos is..

Als we ons verenigen, dan kunnen we het: Het creëren van duizenden statutaire jobs door het gemeentepersoneel vast te benoemen, en door het invoeren van een 32-urenweek zonder loonsverlies, en met bijkomende aanwervingen.

5. Goedkopere energieprijzen

De maatregelen die de regering heeft genomen om de buitensporige prijzen van de elektriciteitsleveranciers aan te pakken zijn veel te laat gekomen, en zijn veel te beperkt. In Brussel is de energiedistributie in handen van de intercommunales SIBELGA en HYDROBRU, die onder controle staan van de gemeenten. Om de verliezen te compenseren die werden opgebouwd met het Dexia-fiasco en door de privatiseringen, hebben de gemeenten beslist dat ze steeds meer inkomsten wensen uit de distributie voor elektriciteit, gas en water. Wij betalen door duurdere energierekeningen!

Als we ons verenigen, dan kunnen we het: Een openbare energiesector creëren die energie produceert op milieuvriendelijke wijze door het hernationaliseren van de hele sector, zonder compensaties voor de grote aandeelhouders.

6. Een efficiënt en milieuvriendelijk vervoersbeleid

De kostprijs van het parkeren in de Brusselse gemeenten blijft stijgen. Is dit om ons naar het openbaar vervoer te drijven? De Brusselse regering doet net het tegenovergestelde: ze voerden voor 46 miljoen € besparingen door bij de MIVB. Resultaat: voortdurende prijsstijgingen (“de klanten uitmelken”!), het verminderen van de dienstverlening, en slechtere arbeidsomstandigheden en minder veiligheid voor het personeel.

Als we ons verenigen, dan kunnen we het: Gratis en degelijk openbaar vervoer om tegemoet te komen aan de verkeersopstoppingen en de uitstoot.

De bankiers en speculanten aanpakken!

7. Macht aan het volk, niet aan de financiële wereld!

Met het failliet van Dexia en de Gemeentelijke Holding hebben de gemeenten al hun investeringen verloren. Erger nog: in 2008 werd de gemeenten gevraagd om geld op tafel te leggen om de bank te redden. De raad van bestuur van Dexia zit vol met politici die allen deelnamen aan de orgie van speculatie. Waarom moeten de banken, de multinationals en de ratingsbureaus ons de wet voorschrijven? Omdat de politieke vertegenwoordigers de macht aan hen hebben overgelaten. Wij kunnen die macht teruggrijpen.

Als we ons verenigen, dan kunnen we het: Goedkope leningen bieden aan de bevolking, en een veilige haven vormen voor spaargelden: we kunnen we het als we de banken nationaliseren en omvormen naar een openbare financiële sector onder democratische controle.

8. Het is aan de rijken om de crisis te betalen!

Een onbetaalbaar verkiezingsprogramma? Wij verwerpen deze neoliberale logica. We moeten de schuldenlast en de fiscale cadeaus aan de grote bedrijven afschaffen. We moeten de factuur laten betalen door de rijken door de grote winsten en grote fortuinen te belasten. We hebben nood aan een massale herfinanciering van de gemeenten, en moeten de gemeentelijke begrotingen baseren op de behoeften van de bevolking, en niet op basis van wat er moet bespaard worden. Nog nooit was er zoveel rijkdom, waren er dergelijke technische en wetenschappelijke mogelijkheden als vandaag. We moeten ons bevrijden van een economisch keurslijf dat slechts ten goede komt van enkelen.

Als we ons verenigen, dan kunnen we het: de controle nemen over de sleutelsectoren van de economie, en ze onder openbare en democratische controle plaatsen. Een massaal investeringsplan opstellen dat een duurzame job en een toekomst biedt aan eenieder!

9. Een echte democratie, waarin de bevolking centraal staat

De bevolking verkiest een klein aantal vertegenwoordigers, die daarna hun kiezers verraden, en zich enkel nog bezig houden met de belangen van de elite, zoals het redden van de banken, het naleven van de dictaten van de EU of het IMF. De traditionele politieke partijen worden teruggebracht tot machtsbastions die volledig afgesneden zijn van de behoeften van de bevolking. Onze eisen liggen niet allemaal binnen de bevoegdheden van de gemeenten. We zijn er van overtuigd dat initiatieven op gemeentelijk vlak mogelijk zijn, maar het zal niet genoeg zijn: we moeten veel verder gaan. We moeten onze democratie terug veroveren: door het volk en voor het volk, voor de mensen in de wijken door volksraadsplegingen te organiseren, wijkvergaderingen om belangrijke beslissingen te nemen, openbare gemeenteraadsvergaderingen en andere initiatieven om politieke discussies en besluitvormingen zo breed mogelijk te houden.

Als we ons verenigen, dan kunnen we het: Een wet eisen rond politieke verantwoordelijkheid, waarbij verkozenen die hun beloften niet nakomen kunnen worden afgezet

10. Voor een Links Front in België, zoals het Front de Gauche in Frankrijk

De regering Di Rupo heeft ons al een eerste keer de rekening doen betalen met een besparingsplan van 14 miljard €, met een aanval op onze pensioenen en werkloosheidsuitkeringen, gezondheidszorg en openbare diensten. Geen enkele van de traditionele partijen stond aan onze kant tijdens de algemene staking van 30 januari. Zij bereiden zich voor op een nieuwe besparingslawine. In Frankrijk, met het Front de Gauche van Mélenchon, of in Griekenland met Syriza, zien we hoe een eengemaakte linkse oppositie massale steun kan genieten. In België gaan steeds meer stemmen op om te komen tot een echte vertegenwoordiging voor werkenden en hun gezinnen. Op het 1 mei feest in Charleroi riep het ABVV op voor een nieuwe politieke formatie, links van PS en Ecolo. Als we ons verenigen, kunnen we het : de macht grijpen, en een echte democratie uitbouwen, met sociale rechtvaardigheid, respect en vrede.

Hoe meehelpen?

Pamfletten verspreiden, ontmoetingsavonden organiseren met onze kandidaten tussen vrienden, collega’s en familie, een affiche aan de venster hangen, deelnemen aan discussievergaderingen en samen met ons de campagne uitwerken,… Iedereen kan deelnemen aan deze campagne, iedereen kan zelf een campagne-organisator worden. Doe mee! info@reprenonsnoscommunes.be

Doe een bijdrage aan het verkiezingsfonds!

In tegenstelling tot de traditionele partijen beschikken wij slechts over beperkte financiële middelen. Wij rekenen niet op onze rijke vrienden of bedrijven, maar op uw bijdrage tot ons verkiezingsfonds. Stort uw bijdrage op rekening 523-0804542-02 met vermelding ‘Gauches Communes’!

Wat als Gauches Communes verkozenen haalt?

In tegenstelling tot de traditionele politici, engageert elke kandidaat van « Gauches Communes » zich tot:

 

 • Actief het verzet organiseren tegen de onrechtvaardige politiek, en aan geen enkele coalitie deelnemen met partijen die besparingen verdedigen.
 • Rondkomen met het gemiddeld arbeidsinkomen, en zich niet verrijken met betaalde mandaten. Alle extra inkomsten worden integraal gebruikt voor het opbouwen en ondersteunen van het verzet tegen het asociale beleid.
 • De standpunten te verdedigen die democratisch en collectief worden beslist door militanten en sympathisanten.

 

Onze lijsttrekkers

 • Anja DESCHOEMACKER, 41 jaar, bediende, SINT-GILLIS
 • Gilles SMEDTS, 50 jaar, ingenieur, JETTE
 • Karim BRIKCI, 29 jaar, brancardier en syndicaal afgevaardigde, ELSENE
 • Charles RUIZ, 56 jaar, informaticaconsultant, ANDERLECHT

 

Andere onderwerpen…

 • Europa: Wij steunen het verzet van de massa’s in heel Europa tegen de besparingen, en voor een Europa voor de miljoenen, en niet voor de miljonairs
 • Gezondheidszorg : voor een openbare, nationale gezondheidsorganisatie die gratis en kwaliteitsvolle zorg biedt aan iedereen!
 • Vrede: ontmanteling van alle kernwapens en België uit de NAVO
 • Milieu: Een ecologische planning die moet toestaan massale investeringen te doen in hernieuwbare energiebronnen om af te stappen van fossiele brandstoffen en nucleaire energie
 • Tegen racisme: de bankiers zijn verantwoordelijk voor de crisis, niet de migranten!
 • Tegen het communautaire opbod: voor eenheid onder alle werkenden, Franstaligen, Nederlandstaligen en migranten, door wederzijds respect, en samen in strijd tegen de besparingen .
468 ad